Copyright & copy : ๒๐๐๘ Paradorn Sakamula ปรับปรุงข้อมูล : 1 มกราคม 2551

วิจัยในชั้นเรียน :

โดย นายวรเศรษฐ์ พงษ์รุจปรีชา
ชื่องานวิจัย :
การแก้ปัญหานักเรียนเป่าขลุ่ยไม่ได้
ชื่อผู้วิจัย :
นายวรเศรษฐ์ พงษ์รุจปรีชา
ชื่อสถานศึกษา :
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ปีการศึกษา 2548
เนื้อหาโดยสรุป :
ในการสอนวิชาดนตรี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องนักเรียนลืมโน้ตเพลง นักเรียนส่วนใหญ่เป่าขลุ่ยได้ แต่มีนักเรียนบางกลุ่มเป่าไม่ได้เพราะลืมโน้ตและไม่สนใจเรียน เมื่อให้ฝึกปฏิบัติ ประกอบเพลงนักเรียนจะปฏิบัติได้ไม้ถูกต้อง จึงได้นำปัญหาที่เกิดขึ้นมาแก้ไข
 
วิธีแก้ปัญหา : 1. ให้นักเรียนออกมาฝึกปฏิบัติเพลงที่ชอบทีละคนโดยครูและเพื่อนให้ความชื่นชม
  2. ครูปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
  3. ให้นักเรียนออกมาแสดงเป็นกลุ่ม
ผลของการวิจัย : 1. นักเรียนสามารถปฏิบัติและเป่าขลุ่ยได้
  2. นักเรียนเป่าขลุ่ยได้ไพเราะขึ้น
  3. นักเรียนมีความสุขและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาดนตรีจะสังเกตจากการปฏิบัติของนักเรียน
วิจัยในชั้นเรียน : โดย นายวรเศรษฐ์ พงษ์รุจปรีชา
ชื่องานวิจัย : การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการอ่านโน้ตไม่ได้
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ปีการศึกษา 2549
เนื้อหาโดยสรุป : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และประถมศึกษาปีที่ 6 บางคนอ่านโน้ตไม่ได้ เพราะมีปัญหาทางด้านสมาธิ การจำตัวโน้ต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย : เพื่อแก้ปัญหาการอ่านโน้ตไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 ในบางคน
วิธีการและขั้นตอนการวิจัย : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และประถมศึกษาปีที่ 6 บางคน มีปัญหาในด้านการอ่าน ตัวโน้ต ในการดำเนินการ แก้ปัญหา ใช้วิธีสอนเสริมทุกวันวันละ 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยให้นักเรียนฝึกอ่านโน้ตในตอนเวลาพักกลางวัน
ผลของการวิจัย : พบว่าก่อนทำการสอนเสริม ครูให้นักเรียนอ่านตัวโน้ต นักเรียนอ่านได้ต่ำกว่า ร้อยละ 50 หลังการสอนเสริมทุกวัน พบว่านักเรียน อ่านตัวโน้ตได้ดีขึ้น และนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังพบว่านักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออกมากขึ้น
   
การวิจัยในชั้นเรียนเป็นสิ่งที่ดีและสำคัญ แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือการสอนนักเรียนให้มีประสิทธิ์ภาพถ้าครูหันมาทำงานเอกสารกันมากขึ้น เพื่อจะเอาตำแหน่งทางวิชาการแล้วใครเล่าจะเป็นผู้สอนนักเรียนให้ดีได้ นักเรียนจะดีหรือไม่นั้นครูทุกคนมีส่วนร่วมในการผลัดดันให้ นักเรียนประสบผลสำเร็จ สังคมที่ดีไม่ได้มีแค่คนฉลาด สังคมที่ดีต้องมีคนที่รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน การศึกษาที่สูงจะทำให้คนฉลาด แต่ทุกวันนี้คนละเริ่มขาดคุณธรรมกันมากขึ้น เพราะการเห็นแก่ตัว
คุณ วรเศรษฐ์ พงษ์รุจปรีชา สมุทรปราการ โทร. 089-123-2339 อีเมล์: sakamula@hotmail.com

© 2008 The Company, Inc. All rights reserved. SAKAMULA.COM